Note e Versi Meridiani

 

 

le Letture di Astrid Filangieri

 

 

Nino Martoglio

il grande poeta e commediografo siciliano

pagina a cura di Astrid Filangieri

 

Cenni sulla vita e le opere

Nino Martoglio è uno dei più noti poeti e commediografi siciliani. Tanto per capirci, è il corrispettivo siciliano dei napoletani Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo, suoi contemporanei, ed ai lavori dei quali si è ispirato per alcune composizioni.

Nacque a Belpasso (CT) nel 1870; a 19 anni già fondava nel capoluogo il settimanale D’Artagnan, rivista in lingua siciliana. Delle numerose poesie da lui pubblicate una raccolta è nel celebre volume Centona. Scrisse varie commedie che fece rappresentare da compagnie da lui stesso organizzate. La prima fu la Compagnia Drammatica Siciliana  di cui faceva parte l’attore Giovanni Grasso.

Altro interprete delle sue commedie fu il Musca per il quale confezionò alcuni particolari personaggi. Sue opere sono:  L'aria del continente, San Giovanni decollato, Scuru, Sua Eccellenza, Nica, Voculanzicula, Il Marchese di Ruvolino, Annata ricca  massaru cuntentu, L'arte di Giufà.

Fu tra i primi a  mettere in scena le opere di Pirandello con cui compose  A vilanza e Capiddazzu paga tutto. Si dedicò anche al cinema  producendo e dirigendo films  tra cui: Teresa Raquin, il Romanzo, Capitan Blanco, il Palio.

Nei suoi lavori troviamo rappresentata la Sicilia, soprattutto Catania, con le sue tradizioni, i suoi paesaggi, i  vicoli, i personaggi caratteristici.

Nino Martoglio morì a Catania nel 1921.

Bedda 'ntra li beddi (voce: Armando Carruba)

  • Tidda

Ju patirria li guai di lu linu,

tagghiatu tuttu, poi stisu a lu chianu,

poi mazziatu e fattu finu finu,

senza ca  nni ristassi un filu sanu;

poi fattu matapolla e musulinu,

poi fazzulettu, pri li vostri manu;

d'accussi sulu vi staria vicinu

e no ca v'è guardari di luntanu!...

 

Signurunedda, vui c’ arraccamati,

'ntra lu tilaru, arreri la vitrina,

dicitimi: pirchi è ca mi guardati

quannu di ' ddocu passu, a la matina?

Li vostri augghi sunnu prilibati,

su' d'azzaru e ccu la punta fina,

ma chiù puntuti sunnu e chiù ammulati,

ss' occhi, 'ntra ' ssa facciuzza di bammina.

Vui ccu 'ss' ucchuizzi beddi e tradituri

arraccamati supra lu me' cori,

arraccamati 'na cifra d'amuri:

ma tuttu spurtusatu lu me' cori,

mori pri la priizza e lu duluri,

senza chi vui sapiti pricchi mori.

 

II

 

Pri carità, 'scutati 'sta prijera

ca ju vi dugnu, amata signurina,

quann'è ca svòtu' di 'ssa cantunera

non mi guardati, arreri la vitrina!

Si poi circati la battista vera'

pi farici ‘na cifra suprafina,

priparati la sita e la ugghiera

arraccamati 'st' arma mia mischina.

Anzi putiti arracamarni dui,

cifri di focu, tutti dui vicini,

la cifra di mia e la cifra di vui.

 

E allura si non vénnu purpurini,

‘ntra li rucchedda nun circati chiui,

fatili ccu lu sangu di ‘sti vini!

[...]

  • Il Telefrico senza fili

Siti bestia, quadrupedi, animali...

e non vi dicu artro, non vi dicu!...

Le 'ntinne ci su' sempri, tali e quali,

e l'àmu vista ju e cumpari 'Ricu...

 

Chiddu ca non c'è chiu, mio caro amicu,

è il filo!... Oh, binidittu San Pasquali!...

Il filo, dintra il quale, a tempu anticu

curreva il telecrama naturali!...

 

La mia difoortà, però, 'n è chissa;

c'è un'artra cosa, ca ancora non. sacciu

e della quali nn'arristai scossu:

 

Chiovi, mintemu, l'acqua si subissa?..

Com'è ca la parola del dispacciu

agghica bella, asciutta comu 'n ossu?

Salvo ed Eduardo Saitta in "Matrimoniu 'Ntra La Civita"

  • Lu Suli e la Luna

Chi nni vuliti, caro amicu miu,

a mia m'ha fattu sempri 'sta 'mprissioni:

ca a pettu di lu suli su' un schifiu,

la luna e tutte le costillazioni.

 

Lu suli è fattu di 'na costruzioni

ca fa 'n caIuri, salaratu Diu,

ca s'arristora 'na pupulazioni...

E inveci, ccu la luna, non quariu!

 

'N mumentu... Approvu zoccu aviti dittu:

lu suli ci la vinci, in questa classi;

ma... in quantu a lustro, mi pariti pazzù.

 

La luna nesci quann'è scuro fittu

e ju sparagnu sopra l'ogghiu a gassi...,

 'u suli nesci a jornu; chi nni fazzu?

"L'Amuri" voce Armando Carruba

  • L'Amuri

- Mamma, chi veni a diri 'nnamuratu?

- ...Vòldiri... un omu ca si fa l'amuri.

- E amuri chi vòldiri? - ...E' un gran piccatu;

è 'na bugia di l'omu tradituri!

 

- Mamma..., 'un è tantu giustu 'ssu dittatu...

 ca tradimenti non nn'ha fattu, Turi!

- Turiddu?.. E chi ti dissi, 'ssu sfurcatu?

- Mi dissi... ca pri mia muria d'amuri!

 

- Ah, 'stu birbanti!... E tu, chi ci dicisti?..

- Nenti!... Lu taliai ccu l'occhi stòrti...

- E poi?.. - Mi nni trasii tutta affruntata!...

 

- Povira figghia mia …..Bonu facisti!....

E… lu cori? – Mi batti forti forti....

- Chissu è l'amuri, figghia scialarata!

  • Lu cori  non  'nvecchia

 

Vitti a me' nannu, di la scrivania

nèsciri 'un sacciu quantu vecchi carti,

leggirli tutti e mettirni in disparti

taluni 'ntra 'na vecchia libraria.

 

Ma ccu tanta primura e ccu tant'arti,

ccu tantu affettu e tanta gilusia,

chi appena di la porta iddu niscia

vosi lèggiri ju puro: La chiu parti

eranu vecchi littiri amurusi...

ed ju liggeva, quannu, jsannu l'occhi,

vitti a lu nannu!... Fici milli scusi...

 

iddu m'amminazzò ccu lu vastuni

e po' ridennti dissi: « Scarabocchi

di giuvintu! » e jttò du’ lacrimuni!

"La tùrtura"

  • Onomasticu

 

-Ascuta, mamma: - 'Ntra 'stu munnu stortu

l’haju passatu a middi, li svinturi,

e a 'st'ura certu ca sarrissi mortu .

senza li to' ducizzi e li to' curi.

Te sula, 'ntra li jorna di scunfortu,

m'haju truvatu, amica e cunfissuri,

te sula ha' statu l'unicu cunortu,

barsamu e 'nguentu pri li me' duluri.

 

Vucca di santa chi non sa tradiri,

sciumi d'amuri, ca lu munnu allaja,

oggi, mammuzza, chi ti pozzu diri?

 

Vogghiu sanari tutti li to’ chiaja,

vogghiu fàriti ricca e vogghiu ' siri         

lu vastuneddu di la to' vicchiaja!

"Cuttigghi e cattigghi"

  • Nataliziu

 

-Mamma, mammuzza, si 'n avissi a tia,

ju 'ntra 'stu munnu, mi sintissi persu;

ti vogghiu beni chiù di l'Universu,

chiù di la vista e chiù di l'arma mia.

 

Si lu me' sensu ancora non s’ha persu,

lu vidi, mamma è pirchi pensu a tia:

a tia ca si' la megghiu puisia;

e di la' puisia lu megghiu versu!"

 

Oggi ricurri ancora la to' festa

ed ju, chi non mi scordu la jurnata,

t'offro l'umili miu, solitu cantu.

 

Tu dunami la solita vasata,

e po' fammi durmiri ccu la testa

supra lu pettu to' amurusu e santu!

Centro Culturale e di Studi Storici "Brigantino- il Portale del Sud" - Napoli  e Palermo

admin@ilportaledelsud.org ®copyright 2011: tutti i diritti riservati. Webmaster: Brigantino.

Sito derattizzato e debossizzato